Služby

 

Služby verejného obstarávania:

Proces verejného obstarávania je zložitým procesom, pri ktorom je nutné zachovať princíp čestnej súťaže a hospodárnosti. Naša firma ponúka riešenia v oblasti verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, a to pre všetky postupy používané vo verejnom obstarávaní. Garantujeme Vám najnižšiu cenu na trhu, bezproblémový a transparentný priebeh, vrátane elektronickej aukcie:

 

 • Konzultácie a komplexná analýza daného predmetu obstarávania vrátane návrhu najvhodnejšieho postupu
 • Príprava výzvy na predkladanie ponúk, oznámenia o verejnom obstarávaní (ZOVO, CRDVO)
 • Vypracovanie súťažných podkladov
 • Komunikácia s uchádzačmi
 • Vysvetľovanie súťažných podkladov
 • Odpovede o žiadosti o nápravu
 • Vypracovanie zápisníc
 • Tvorba komisií, otváranie a vyhodnocovanie prijatých ponúk od uchádzačov
 • E-Aukcia
 • Ochrana záujmov verejného obstarávateľa a obstarávateľa v revíznych postupoch pred Úradom pre verejné obstarávanie a iných konaniach týkajúcich sa uskutočnených verejných obstarávaní
 • Archivácia dokumentácie vo verejnom obstarávaní

 

Fondy EÚ:

Ponúkame Vám poradenstvo v oblasti získania podpory z fondov EÚ a grantových schém organizácií a nadácií v rámci Slovenska. V rámci našich služieb ponúkame:

 

 • Kompletné vypracovanie projektov: žiadosť, opis projektu, rozpočet, finančná analýza, detailné poradenstvo ohľadom povinných príloh k projektu
 • Prieskum trhu počas prípravy projektu
 • Manažment verejného obstarávania
 • Vypracovanie žiadostí o platbu a monitorovacích správ v čase realizácie projektu
 • Riadenie projektu a aktívny manažment
 • Outsourcing pri implementácii projektov financovaných z fondov ESF (projektový a finančný manažment)
 • Vypracovanie Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre obce a mestá
 • Poradenské a konzultačné služby v oblasti EU fondov a ostatných dotačných a grantových schém SR.

 

Analýzy a prieskumy:

Ponúkame Vám vypracovanie nezávislých analýz a prieskumov na témy, ktoré Vás zaujímajú. Vypracovaním jednotlivých analýzy Vám dokážeme naznačiť smer, ktorým by sa Vaša organizáciu mala uberať. Zároveň Vám dokážeme vykonať aj analýzy zamerané na úsporu finančných prostriedkov vo Vašej samospráve a poskytnúť efektívne nástroje na dosiahnutie optimálneho šetrenia Vašich výdavkov, zvýšenia návštevnosti regiónov, zvýšenia atraktivity podnikateľského prostredia s mnoho ďalších tém prispôsobených priamo na Vaše podmienky. V rámci tejto oblasti poskytujeme aj komplexné audity.